Sağlık İşleri Müdürlüğü

Dr.Mehtap YILDIZ
Dr.Mehtap YILDIZ

Dr.Mehtap YILDIZ

Sağlık İşleri Müdürü

SAĞLIK İŞLERİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ:

1- Halk sağlığını korumak, gözetmek ve geliştirmek.
2- Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde halkın sağlığı ve esenliği için Belediye?ye ait mediko-sosyal hizmetleri yerine getirmek ve bu konularda gerekli araştırmaları yapmak.
3- 19.01.2010 tarihli 27467 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ölüm işlerini usulüne uygun olarak yürütmek.
4- Belediye sınırları içinde evde vefat eden vatandaşlarımızın cenaze muayenelerini yaparak defin ruhsatını vermek.
5- Resmi Tatil ve hafta sonu tatillerinde nöbetçi personel olarak görev yapmak.
6- Şehirler arası gidecek cenazelerin cenaze nakil belgelerini düzenleyerek tabut mühürleme işlemini yapmak.
7- Belediye sınırları içinde evde vefat eden vatandaşlarımızın resmi işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, Mernis Ölüm Tutanaklarını haftalık olarak hazırlamak, Nüfus Müdürlüğüne ve Muhtarlar Derneği?ne bildirmek.
8- Anne-Kadın ve bebek ölümlerini, bulaşıcı hastalıkların verilerinin İl Sağlık Müdürlüğü?ne bildirimini yapmak.
9- Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesinde ve koruyucu önlemlerin alınmasında planlama yapmak ve uygulamaya geçirmek.
10- Halkımızın sağlıklı hizmet alabilmesi için, Belediyemiz sınırları içinde faaliyet gösteren berber, kuaför, otel, motel, hamam vb. işletmelerde çalışan personelin Esnaf Sağlık Karnesi Vizelerinin takibini, gerekli tetkiklerinin kontrolünü yapmak.
11- Sağlık İşleri Müdürlüğü?nün giderlerinin tahakkukunu yapmak, kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmaları yapmak, tüm kayıtlarını arşivlemek,
12- Acil vakalarda ilk yardımın yapılıp, gerekli görülenlerin hastanelere sevk edilmesinin koordinasyonunu yapmak.
13- Belediye çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak, gerekli durumlarda 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk etmek.
14- Halk sağlığına yönelik eğitim ve sağlık taramalarını planlamak ve uygulamak.
15- Toplum sağlığını korumaya yönelik konularda, diğer resmi kurumlarla koordineli olarak çalışmak ve oluşturulacak heyetlere katılmak.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık İşleri Müdürü: 1
Sağlık İşleri Birim Şefi: 1
Kurum Hekimi: 2
Kurum Hemşiresi: 1
Memur: 1
Büro Personeli: 3
TOPLAM : 9 Personel

Yönetmelik


Başa Dön