Hukuk İşleri Müdürlüğü

Av. Duygu AKÇARDAK
Av. Duygu AKÇARDAK

Av. Duygu AKÇARDAK

Hukuk İşleri Müdürü

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi leyh ve aleyhine açılan dava ve takiplerde veya belediye tarafından başkaları aleyhine açılan dava ve takiplerden dolayı, T. C. Mahkemelerinin her kısım ve derecesinde Belediyeyi temsil etmek,

İdarenin hak ve menfaatlerini temin müdaafa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muamelelerin takip edilmesi,

Hukuki konularda ihtarname çekilmesi, tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlanması ve gönderilmesi,

Gerekli konularda yeni dava açılması, hasar tespiti için bilirkişi incelemesi

yaptırılması, davaya cevap dilekçesinin hazırlanması, dava dilekçesi, ara kararı ve bilirkişi raporlarına itirazların yapılması,

Davalarla ilgili harç ve tebligat vs. masrafların yatırılması, davaların duruşma, keşif ve tespitlerinde hazır bulunulması,

Davaların takibi ve her türlü yasal savunmanın yapılması,

Dava dosyaları ile ilgili işlemlerin adli yargı, idari yargı, mahkemeler ve diğer devlet daireleri nezrinde takip edilmesi,

Müdürlük personelinin görev organizasyonunun sağlanması, denetiminin yapılması,

Müdürlük bünyesinde takip edilen derdest veya sonuçlanmış dava dosyalarının defterlere sıra ile işlenmesi ve arşiv çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi,

Personel içi eğitim, insan kaynağının verimli kullanılması, personelin görev ve yeteneklerine göre istihdamının sağlanması, çalışanlara beceri kazandırarak yönetimi geliştirme, çalışanlara sorumluluk verilmesi, kaliteli işgücü oluşturulabilmesi için Personel ve Eğitim Müdürlüğü ve genel eğitim kurumları ile aktif işbirliği yapılması, çalışanların bilgi ve yeteneklerini artırma konusunda desteklenmesidir.

Yönetmelik


Başa Dön