Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Nuray ÇAYIR
Nuray ÇAYIR

Nuray ÇAYIR

Teftiş Kurulu Müdürü

Birimlerin iş ve işlemlerinde, mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı yönünde teftiş, inceleme,ön inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütür.Belediye birimlerinde kullanılan yöntemlerin, çalışma yerleri ile yerleşme durumlarının verimliliğini, ekonomik etkinliğini ve hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını inceler, araştırır ve denetleyerek çalışanların bilgi ve becerilerini değerlendirir.

GÖREVLERİ

Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine, a) Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini,verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat,plan,program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak, b) Gerektiğinde,Belediye hizmetlerinde performans,etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika,proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak, c) İnceleme ve Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, d) Belediye Başkanı,diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç,tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş,inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek, e) Kanun,Kanun Hükmünde kararname,Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye Başkanınca verilen teftiş hizmetlerini ifa etmek.

 

Yönetmelik


Başa Dön