Mali Hizmetler Müdürlüğü

Süleyman UĞUZ
Süleyman UĞUZ

Süleyman UĞUZ

Mali Hizmetler Müdürü

Belediyemizin giderleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Devlet Harcama Belgeleri yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar ve ücret ödemeleri ile ilgili kayıtları tutar ve takip eder.

Belediyemizce yapılan ödemelerin muhasebeleştirilerek arşiv düzeninde saklanması ve her yıl Meclis denetimi ve Sayıştay denetimine hazır hale getirilmesi de görevleri arasındadır.

Belediyemizin bütçesini, Kesin hesap ve Yıllık Faaliyet hazırlar Belediye Encümenine ve Meclise  sunar. Sonuçlananlar web sayfasında ilan edilir, Sayıştay’a gönderilir.

Belediyemizin gelir tahakkuk ve tahsilini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunlarına göre sağlar.

Yönetmelik


Başa Dön