GENEL BELEDİYE HİZMETLERİNE İLİŞKİN KVKK AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı” tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. KVKK Md. 10 ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış Aydınlatma Metni ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 • Kimlik verileri (adı soyadı, uyruğu, kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, ana adı, baba adı, medeni hali, cinsiyeti, nüfus cüzdanında yer alan bilgiler)
 • İletişim verileri (adresi, telefon numarası, e-posta adresi, yakınlarına ait bilgileri)
 • Müşteri işlem verileri (Belediye tarafından sunulan hizmetin niteliğine göre abone numarası, sözleşme numarası, işlem tarihi, hesap numarası, hizmete konu ürün/mala ait bilgiler, hizmetin sağlanmasına ilişkin kimlik ve iletişim verileri)
 • Finansal bilgileri (Ürün ve hizmetlerin kullanımına/alımına yönelik ödeme kayıtları, fatura bilgileri, ödemeye ilişkin banka hesap bilgileri),
 • İşlem güvenliği bilgileri (Belediyeye ait bilgisayarların ya da kablosuz ağ bağlantısının kullanılması halinde IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, web sitesi ve mobil uygulamaların kullanılması halinde çerez bilgileri),
 • Görsel ve işitsel kayıtlar (Belediyeye ait etkinlikler/kurslar kapsamında ilgili kişinin fotoğrafı; çağrı merkezi ses kayıtları)
 • Sağlık verileri (Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bünyesinde işlenen veriler)
 • Fiziksel mekân güvenliği verileri (giriş çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamerası bilgileri)
 • Diğer bilgiler (Otoparkların kullanımı halinde araç plaka bilgisi)
  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

   Kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

   • a) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • b) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • c) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
   • ç) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • d) Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
   • e) Kanunlarda açıkça öngörülen görevlerin yerine getirilebilmesi,
   • f) Belediye hizmetlerine gönüllü katılım faaliyetlerinin sürdürülmesi,
   • g) Sosyal hizmet, yardım ve meslek ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi,
   • ğ) Kentsel alt yapı çalışmalarının yürütülmesi,
   • h) Coğrafi ve kent bilgi sistemleri çalışmalarının yürütülmesi,
   • ı) Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma vb faaliyetlerin yürütülmesi,
   • i) Evlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • j) Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım ve spor amaçlı faaliyetlerin sürdürülmesi,
   • k) Sağlıkla ilgili açılan tesislerin faaliyetleri gereği,
   • l) Kanunlarda belirtilen belediyelerce verilmesi gereken izin, ruhsat işlemleri gereği,
   • m) Özel kanunlar gereği belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilinin yapılması,
   • n) Belediye tarafından kanunen açmaya yetkili olduğu şirketlerin, sosyal tesislerin, konukevlerinin ve muhtelif diğer dış birimlerin faaliyetleri gereği,
   • o) Kurumsal internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde üyelik kaydı oluşturulması, kimlik bilgilerinin teyidinin sağlanması,
   • ö) Şehir içi trafik, çevre temizliği ve düzenlenmesi, ağaçlandırma ve yeşil alanlar, defin ve mezarlıklar gibi belediyecilik faaliyetlerinin yürütülmesi
    • KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

     Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının

     • (a) bendine (kanunlarda açıkça öngörülmesi);
     • (c) bendine (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması);
     • (ç) bendine (Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması);
     • (e) bendine (Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması);
     • (f) bendine (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması)
      • Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

       Özel nitelikli kişisel verilerden “Sağlık bilgileri” 6698 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin 3. Fıkrası doğrultusunda tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler ve yetkili bir kurum olarak ağız diş sağlığı polikliniği tarafından ilgili kişinin açık rızası alınmadan işlenecektir.

       KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

       Bu kişisel veriler yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar, sözleşmeler, güvenlik kameraları, bilgisayar yazılımları, belediye yazılımları, www.tepebasi.bel.tr ve bu alan adına bağlı e-belediye, e-imar gibi alt alan adlarını içeren web siteleri, çağrı merkezleri ve dış hizmet birimlerinde kullanılan formlar, sözleşmeler aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik olarak ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

       KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

       Tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları, denetim ve teftişle görevli kurum ve kuruluşlar ve talep halinde adli merciler ve kolluk kuvvetleri dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

       Bahse konu kişisel verilerin hiçbiri yurtdışına aktarılmamaktadır.

       İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.

       İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

       Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

       • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
       • b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
       • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
       • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
       • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
       • e) Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
       • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
       • g) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
       • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
        • Haklarına sahiptir.

         “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

         • İlgili kişiler bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
         • İlgili kişiler kanun kapsamındaki başvuru ve taleplerini web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Hazırlanmış İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak elektronik olarak ya da veri sorumlusunun adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla yazılı olarak gönderebilir.
         • Talepler elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle bilgi@tepebasi.bel.tr e-posta adresine iletilebilir.
         • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
          • VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

           Adres: Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No 84 26130 Tepebaşı/ Eskişehir
           E-Posta : bilgi@tepebasi.bel.tr
           KEP : tepebasibelediyesi@hs01.kep.tr
           Tel : 0222 211 40 00

           İlgili Kişi Başvuru Formu (PDF)


Başa Dön