Atatürk

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Birim Müdürlükleri


SAĞLIK İŞLERİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ:

1- Halk sağlığını korumak, gözetmek ve geliştirmek.

2- Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde halkın sağlığı ve esenliği için Belediye’ye ait mediko-sosyal hizmetleri yerine getirmek ve bu konularda gerekli araştırmaları yapmak.

3- 19.01.2010 tarihli 27467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ölüm işlerini usulüne uygun olarak yürütmek.

4- Belediye sınırları içinde evde vefat eden vatandaşlarımızın cenaze muayenelerini yaparak defin ruhsatını vermek.

5- Resmi Tatil ve hafta sonu tatillerinde nöbetçi personel olarak görev yapmak.

6- Şehirler arası gidecek cenazelerin cenaze nakil belgelerini düzenleyerek tabut mühürleme işlemini yapmak.

7- Belediye sınırları içinde evde vefat eden vatandaşlarımızın resmi işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, Mernis Ölüm Tutanaklarını haftalık olarak hazırlamak, Nüfus Müdürlüğüne ve Muhtarlar Derneği’ne bildirmek.

8- Anne-Kadın ve bebek ölümlerini, bulaşıcı hastalıkların verilerinin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirimini yapmak.

9- Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesinde ve koruyucu önlemlerin alınmasında planlama yapmak ve uygulamaya geçirmek.

10- Halkımızın sağlıklı hizmet alabilmesi için, Belediyemiz sınırları içinde faaliyet gösteren berber, kuaför, otel, motel, hamam vb. işletmelerde çalışan personelin Esnaf Sağlık Karnesi Vizelerinin takibini, gerekli tetkiklerinin kontrolünü yapmak.

11- Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün giderlerinin tahakkukunu yapmak, kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmaları yapmak, tüm kayıtlarını arşivlemek,

12- Acil vakalarda ilk yardımın yapılıp, gerekli görülenlerin hastanelere sevk edilmesinin koordinasyonunu yapmak.

13- Belediye çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak, gerekli durumlarda 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk etmek.

14- Halk sağlığına yönelik eğitim ve sağlık taramalarını planlamak ve uygulamak.

15- Toplum sağlığını korumaya yönelik konularda, diğer resmi kurumlarla koordineli olarak çalışmak ve oluşturulacak heyetlere katılmak.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık İşleri Müdürü: 1

Sağlık İşleri Birim Şefi: 1

Kurum Hekimi: 2

Kurum Hemşiresi: 1

Memur: 1

Büro Personeli: 3

TOPLAM : 9 Personel

 

e-posta: mehtap.yildiz@tepebasi.bel.tr

 

 

 

SedefMedya
SehriKesfet